industry-611668_1920

V oblasti inženýrských prací provedeme:

  • posouzení technologického procesu z hlediska možného vzniku odpadů, jeho další využitelnost a minimalizaci dopadu na životní prostředí.
  • navrhneme způsob dalšího využití nebo likvidaci odpadu a zajistíme všechny návazné náležitosti  plynoucí z české legislativy.

V oblasti nakládání s nebezpečnými odpady a chemickými látkami a směsmi nabízíme:

  • komplexní poradenství a vedení všech dokumentů (řádná evidence odpadů, vyhotovení celoročního hlášení o evidenci odpadů s předáním na příslušný obecní úřad s rozšířenou působností v zákonem stanovené lhůtě).
  • zpracování provozních řádů na sběr, výkup, úpravu a odstranění odpadů kategorie N i O,
  • zpracování provozních řádů vodohospodářských děl a havarijních plánů, včetně vyřízení s příslušnými správními orgány.
  • řešení problematiky odpadních vod – chemické a mechanické úpravy odpadních vod, optimalizace čistícího procesu, možnost recirkulace, zásahu do stávající technologie a náhradu zastaralých analytických procesů novými metodami.
  • zpracování Písemných pravidel podle § 44a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v aktuálním znění, pro nebezpečné chemické látky nebo chemické směsi klasifikované jako vysoce toxické, toxické, žíravé, karcinogenní, mutagenní v zárodečných buňkách a toxické pro reprodukci.