Chemická bezpečnost s.r.o., byla založena v roce 2001 v Ostravě. Její hlavní činností je nakládání s odpady. Společnost je držitelem certifikátu systému řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a systému ochrany životního prostředí dle ČSN EN ISO 14001. Vlastní provozovnu v Ostravě-Hrušov, která prošla ve spolupráci s orgány ochrany životního prostředí posouzením vlivu na životní prostředí (EIA). Adresa provozovny: Sklad NO, K Šachtě, Ostrava 711 00, IČZÚJ: 546046, IČZ: CZT00773

laboratory-470740_960_720

Chemická bezpečnost s.r.o.  je významným zpracovatelem zbytkových technických plynů z tlakových lahví. Zákazníky, kterým poskytuje široké spektrum služeb, jsou zejména:

 • Přímí původci – uživatelé – podniky, veřejné instituce, fyzické osoby
 • Nepřímí původci – sběrné dvory a odpadářské firmy, servisní společnosti

V rámci naší činnosti se věnujeme zejména následujícím průmyslovým odpadům:

 • ropné látky, ropné kaly, odpadní oleje,  oleje s obsahem PCB
 • odpady z povrchových úprav kovů
 • odpadní organická rozpouštědla halogenovaná i nehalogenovaná, jejich směsi
 • kaly a destilační zbytky s obsahem halogenovaných i nehalogenovaných rozpouštědel
 • nemocniční odpad, odpady prošlých léčiv a odpady z výroby léčiv
 • odpady prostředků na ochranu rostlin a proti škůdcům
 • zpracování a využití chemikálií

Zaměřujeme se na odpady z chemických provozů, pracujeme v oblasti odpadů, respektive chemických látek toxických a vysoce toxických, karcinogenů a pesticidů, zabýváme se možností likvidace nebo recyklace tlakových lahví s obsahem technických plynů. Před konečným odstraněním nebezpečných odpadů zabezpečujeme úpravu odpadů stabilizací, solidifikací a biodegradací a dalšími vhodnými způsoby.

Zajišťujeme následující komplexní služby odpadového hospodáře pro nakládání s odpady:

 • školení, administrativa a odpadové právo
 • průzkum kontaminace a sanační práce
 • inženýrská činnost v oblasti ochrany životního prostředí
 • průmyslové čistící práce
 • demontážní, demoliční a likvidační práce
 • posouzení technologického procesu z hlediska vzniku odpadních produktů
 • měření a posouzení těsností nádrži, zásobníků a jímek z hlediska propustnosti a úniku do ŽP

 

Firemní politika společnosti Chemická bezpečnost s.r.o. na základě aplikace ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001

Spokojenost zákazníků s vysokou kvalitou našich služeb v oblastech:

 • Nakládání s odpady
 • Realizace ekologických projektů
 • Externí ekologické poradenství
 • Inženýrsko-technické práce

je naší největší jistotou pro rozvíjení prosperity společnosti;

 • V těchto oblastech usilujeme o vybudování významného postavení na trhu
 • Týmová práce a neustálý odborný růst zaměstnanců jsou základními podmínkami pro zlepšování pracovních výsledků
 • Ochrana životního prostředí v rozsahu platných zákonů a ostatních předpisů je samozřejmou filosofii firmy
 • Uplatňujeme a průběžně aktualizujeme postupy pro prevenci proti znečišťování životní prostředí
 • Svojí prací a svým vystupováním tvoříme a zlepšujeme dobré jméno společnosti, svým jednáním i v soukromém životě uplatňujeme pozitivní přístup k životnímu prostředí
 • Systémovým přístupem ve všech zajišťovaných činnostech neustále zlepšujeme management jakosti

laboratory-glassware-1379145308HqC